Kustecosystemen zijn een van de meest productieve ecosystemen op aarde. Ze leveren belangrijke ecosysteemdiensten zoals kustbescherming en paai- en foerageergronden voor vis. Bovendien zijn mariene ecosystemen, zoals kwelders, mangroves, zeegrasvelden en scheldierbanken in staat grote hoeveelheden CO2 vast te leggen. Blue Carbon NL wil CO2 opslag in de Nederlandse kustsystemen verder bevorderen en daarbij zorgen voor behoud, herstel en uitbreiding van deze prachtige gebieden.


In de onderstaande grafiek staan de koolstofvoorraden in de bodem weergeven voor verschillende ecosystemen. Zichtbaar is dat bij mariene ecosystemen de koolstof voorraad vele malen hoger ligt en bovendien de koolstof voornamelijk in de bodem opgeslagen ligt en niet in het bovengrondse biomassa (bladeren, stam) zoals bij terrestrische ecosystemen.

Het Mitigeren van Klimaatverandering door CO2 Compensatie in Mariene Ecosystemen, Blue Carbon