Blue carbon potentie bij verkweldering van een zomerpolder.

De Peazemerlannen is een buitendijks natuurgebied aan de Waddenzee, ter hoogte van Schiermonnikoog. Het gebied bestaat uit een zomerpolder, kwelder en slikken. It Fryske Gea wil deze zomerpolder graag laten verkwelderen door de dagelijkse vloedgang weer toegang te geven tot de polder. Bureau Waardenburg en Artemisia-kwelderonderzoek hebben de Blue Carbon potentie (de potentiele extra koolstofvastlegging) van dit plan in kaart gebracht.

Als eerste is de huidige koolstofvoorraad van het gebied bepaald, dit geeft inzicht in de snelheid van koolstofopslag in het verleden. Hiervoor zijn er op 16 locaties bodemmonsters genomen met een gutsboor. Hiermee werd sediment uit de bodem omhooggehaald, tot maximaal 1 meter diepte. Dit is vervolgens geanalyseerd in het lab om te bepalen hoeveel koolstof er op verschillende dieptes in de bodem opgeslagen zat

 

In de toekomstige situatie zal de zee weer toegang hebben tot de zomerpolder en wordt er verwacht dat er meer sediment zal worden afgezet in het verkwelderingsgebied. Om de Blue Carbon potentie vast te stellen is oude opslibbingsdata geanalyseerd en is er een schatting gemaakt met hoeveel millimeter de kwelder in het nieuwe plan zal ophogen. Aan de hand van de huidige koolstofvoorraad gegevens kon er vervolgens een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid koolstof dat door deze maatregel in de komende 50 jaar vastgelegd zal gaan worden.

Link naar het rapport: Blue Carbon in Peazemerlannen; potentie bij verkweldering van een zomerpolder

Foto credits: Artemisia kwelderonderzoek en Bureau Waardenburg

Blue Carbon in Paezemerlannen, Friesland