Europees handboek voor Blue Carbon projecten

De handleiding Blue Carbon is gebaseerd op het International Blue Carbon Initiative en op de kennis uit het EU LIFE Blue Natura-project.

IUCN heeft in 2021 een handboek met richtlijnen voor het ontwerpen en implementeren van Blue Carbon-projecten in Europa gelanceerd. Bureau Waardenburg werkte mee aan deze praktische handleiding.

Het handboek voor Blue Carbon projecten in Europa en het Middellandse Zeegebied dat vandaag door IUCN is gelanceerd, is bedoeld om in te spelen op de groeiende belangstelling voor het beheren, beschermen en herstellen van belangrijke Blue Carbon habitats zoals wetlands en zeegrasvelden. De handleiding omvat praktische informatie over het ontwerp van een project alsmede financieringsmogelijkheden, monitoring en certificeringseisen.

Deze publicatie is gericht op maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en particuliere bedrijven zich willen richten op Blue Carbon, bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door middel van Blue Carbon-projecten. De handleiding is gebaseerd op het International Blue Carbon Initiative en op de kennis uit het EU LIFE Blue Natura-project.

First guidelines to design and deploy Blue Carbon projects in Europe and the Mediterranean

Toolkit en kansen voor Blue Carbon in Nederland

Rapport ‘Toolkit en kansen voor Blue Carbon in Nederland’ beschikbaar.

 

In het klimaatakkoord 2019 is vastgelegd dat overheid en grondeigenaren een gezamenlijke inspanning leveren om doelstellingen van o.a. biodiversiteit te combineren met meer CO2-vastlegging. Moeras-, veen- en kustecosystemen (‘Blue Carbon’) hebben een grote koolstofvoorraad en een hoge CO2-vastleggingscapaciteit. Het beschermen van de koolstofvoorraad en optimaliseren en vergroten van de koolstofvastlegging dragen bij aan klimaatdoelstellingen.

In dit rapport zijn kansen en maatregelen die bijdragen aan beschermen en vergroten van de koolstofvoorraad voor Nederlandse kweldersystemen beschreven. Deze toolkit en kansenoverzicht voor kwelderontwikkeling is bedoeld voor initiatiefnemers, beheerders en beleidsmakers die Blue Carbon projecten in Nederland willen opstarten en uitvoeren.

De informatie in het rapport is gebaseerd op bronnenonderzoek en informatie van diverse deskundigen en wetenschappers. In december 2019 heeft een deskundigenbijeenkomst over Blue Carbon plaatsgevonden. Relevante informatie uit deze bijeenkomst is in dit rapport verwerkt. Voorafgaande aan het opstellen van een toolkit voor beheerders/het beheer is op basis van bronnenonderzoek de huidige kennis van de koolstofvoorraad in Nederlandse kweldersystemen beschreven én is de methode voor bepalen van baseline en additionaliteit voor Blue Carbon projecten verder onderbouwd.

Dit rapport is geschreven door Bureau Waardenburg, en het projectteam bestond uit Natuurmonumenten, Twiga Consultancy & Projectmanagement, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Voor meer informatie neem contact op met Bureau Waardenburg of via de contactpagina op deze website.

Meer over Koolstofopslag langs de Nederlandse kust op de pagina van Natuurmonumenten: Niet alleen bos, ook schorren en kwelders remmen klimaatverandering

Blue Carbon in Paezemerlannen, Friesland

Blue carbon potentie bij verkweldering van een zomerpolder.

De Peazemerlannen is een buitendijks natuurgebied aan de Waddenzee, ter hoogte van Schiermonnikoog. Het gebied bestaat uit een zomerpolder, kwelder en slikken. It Fryske Gea wil deze zomerpolder graag laten verkwelderen door de dagelijkse vloedgang weer toegang te geven tot de polder. Bureau Waardenburg en Artemisia-kwelderonderzoek hebben de Blue Carbon potentie (de potentiele extra koolstofvastlegging) van dit plan in kaart gebracht.

Als eerste is de huidige koolstofvoorraad van het gebied bepaald, dit geeft inzicht in de snelheid van koolstofopslag in het verleden. Hiervoor zijn er op 16 locaties bodemmonsters genomen met een gutsboor. Hiermee werd sediment uit de bodem omhooggehaald, tot maximaal 1 meter diepte. Dit is vervolgens geanalyseerd in het lab om te bepalen hoeveel koolstof er op verschillende dieptes in de bodem opgeslagen zat

 

In de toekomstige situatie zal de zee weer toegang hebben tot de zomerpolder en wordt er verwacht dat er meer sediment zal worden afgezet in het verkwelderingsgebied. Om de Blue Carbon potentie vast te stellen is oude opslibbingsdata geanalyseerd en is er een schatting gemaakt met hoeveel millimeter de kwelder in het nieuwe plan zal ophogen. Aan de hand van de huidige koolstofvoorraad gegevens kon er vervolgens een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid koolstof dat door deze maatregel in de komende 50 jaar vastgelegd zal gaan worden.

Link naar het rapport: Blue Carbon in Peazemerlannen; potentie bij verkweldering van een zomerpolder

Foto credits: Artemisia kwelderonderzoek en Bureau Waardenburg