Blue Carbon

Klimaatmitigatie door CO2 opslag in mariene ecosystemen

Blue Carbon is de term voor alle koolstof die zich in de oceanen bevindt.
In totaal circuleert 83 % van de globale koolstofcyclus door de oceanen. Kustecosystemen omvatten slechts 2% van het totale oceanenoppervlakte, maar zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de koolstof die in het sediment van de oceanen wordt vastgelegd.
Mangroves, kwelders, zeegrasvelden en mossel- en oesterbanken leggen niet alleen koolstof vast in planten en schelpen, maar begraven het grootste deel in het sediment. Hiermee wordt koolstof vastgelegd voor eeuwen of zelfs millennia.

Doel Bleu Carbon NL

HET STIMULEREN VAN HERSTEL EN BEHOUD VAN MARIENE ECOSYSTEMEN DOOR:

  • Introductie van Blue Carbon op de Nederlandse CO2 markt
  • Coördinatie van Blue Carbon initiatieven
  • Steunen en initiëren van onderzoeks- en natuurherstelprojecten gericht op Blue Carbon
  • Voorlichting en kennisoverdracht van Blue Carbon mogelijkheden

Opslag van Blue Carbon

Opslag van Blue Carbon in Mariene ecosystemen vindt plaats door sedimentatie van organische deeltjes (planten en/of algenresten) in een bijvoorbeeld een kwelder. Deze organisch deeltjes komen in een zuurstofloze omgeving terecht, waardoor deze niet verder afbreken en vastgelegd worden in het sediment.

Waarom Blue Carbon NL?


Mariene ecosystemen in eigen land bieden de mogelijkheid van een omvangrijk CO2 compensatiedoel: Blue Carbon NL.

» Blue Carbon ecosystemen leggen jaarlijks per eenheid oppervlakte veel meer koolstof vast in de bodem vergelijking met gematigde en tropische bossen op het land.

» Vastlegging in zee is veel duurzamer, doordat de koolstof voornamelijk in de bodem onder zuurstofloze omstandigheden opgeslagen wordt.

» Blue Carbon ecosystemen bieden een groot aantal ecosysteemdiensten zoals visserij en kustveiligheid.

Juist nu Blue Carbon NL!

De snelheid waarmee Blue Carbon ecosystemen verdwijnen door menselijk handelen en klimaatverandering is wereldwijd 1- 2% per jaar en toenemend.

De urgentie om Blue Carbon ecosystemen te beschermen, herstellen en nieuw aan te leggen is daardoor heel groot.

Samen met onze partners en klanten slaan we de handen ineen om CO2 opslag te combineren met natuurbehoud en herstel.

Huidige projecten
Presentatie op ISeaPhD en Masteronderzoek Methodologie

Op meerdere congressen staat blue carbon nl om het principe toe te lichten

Samen met de Rijkuniversiteit van Groningen en de Radboud Universiteit van Nijmegen wordt onderzoek gedaan naar CO2-opslag in Nederlandse kwelders, door zowel PhD als masterstudenten. Daarbij wordt gekeken naar het onderscheid tussen strand, estuariene en landkwelders. De eerste resultaten wijzen uit, dat landkwelders en estuariene kwelders een hogere sedimentatie snelheid hebben en daardoor meer CO2 per hectare per jaar opslaan.

Type Kwelder Locatie Areaal (ha) Koolstofdioxide opslag per jaar
(ton CO2/ha/jaar)
Catergorie
Strandwal Waddeneilanden 3060 8,58 Laag
Vasteland Friese en Groninger Waddenzee kust 3650 28,1 Gemiddeld tot Hoog *
Estuariene Westerschelde in Zeeland en Dollard in Groningen Zeeland: 3040 54,3 Hoog
Totaal areaal kwelders Nederland 10480

Geïnteresseerd in het huidige onderzoek en wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Hoe komen Blue Carbon projecten tot stand?

Hoe weet ik zeker dat Blue Carbon projecten betrouwbaar zijn en de carbon credits daadwerkelijk staan voor de aangegeven CO2-reductie?

Blue Carbon NL werkt aan een methodologie voor alle Blue Carbon projecten. Deze methodologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Blue Carbon ecosystemen en zet de richtlijnen uit waaraan een project moet voldoen. Daarnaast geeft de methodologie toegang tot het uitgeven van certificaten waarmee aangetoond wordt dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van Blue Carbon projecten wordt gewaarborgd en daarmee de beschikbare carbon credits gevalideerd zijn.